Algemene voorwaarden

Speciale verkoopsvoorwaarden voor kogelwerende vesten!

-

Wij verkopen kogelwerende vesten tot niveau NIJ-3A enkel binnen de Europese Unie.

Wij verkopen harde ballistische platen vanaf het niveau NIJ-3 en hoger enkel binnen de BENELUX.

-

Een bestelling wordt pas behandeld nadat wij de betaling ontvangen hebben. 

.

Bij de aankoop van een kogelwerende vest, zachte ballistische pakketten, harde kogelwerende platen of kogelwerende helm binnen de BENELUX, moet er geen eindgebruikersverklaring meer ingevuld worden.

Het is en blijft verboden om kogelwerende vesten te verkopen of door te verkopen aan terroristen!

.

Voor de aankoop / verkoop van een kogelwerende vest buiten de BENELUX moet er een eindgebruikersverklaring opgesteld worden! In dat geval zenden wij u de nodige documenten op.

.

Uitzondering voor reizen naar gevaarlijke gebieden.

.

De wet laat toe dat er één kogelwerende vest per persoon mag meegenomen worden als persoonlijke bescherming om te reizen naar gevaarlijke gebieden. Het is dan wel de bedoeling dat de vest terug mee komt na de reis. (dit valt niet onder uitvoer).

-

Wij volgen strikt de Belgische- en internationale wetten opgelegd door de Dienst Controle strategische goederen i.v.m. de verkoop van dual-use goederen en ordehandhavingsmateriaal.

-

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor all onze afdelingen ook deze anti-steekpartij-shop.               

 VOORWAARDEN

.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de anti-steekpartij-shop zijn deze Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de anti-steekpartij-shop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door anti-steekpartij-shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden

.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van de anti-steekpartij-shop zijn vrijblijvend en de anti-steekpartij-shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de anti-steekpartij-shop . Anti-steekpartij-shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de anti-steekpartij-shop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). Anti-steekpartij-shop wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Anti-steekpartij-shop is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De Anti-steekpartij-shop is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De melding over het aantal stuks in voorraad is enkel informatief waarbij het numeriek aantal de werkelijk stock best benaderd. De info ‘ruime voorraad of oneindig” omvat geen numerieke hoeveelheid en wordt door ons beschouwd als “0” in stock. 

 .

Artikel 3. Prijzen en betalingen

.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen de BENELUX betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten de BENELUX betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst in de winkel. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Van Bruaene Rik zaakvoerder anti-steekpartij-shop

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bedrijfsnaam bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien de anti-steekpartij-shop haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van de anti-steekpartij-shop om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is anti-steekpartij-shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door anti-steekpartij-shop.

  .

Artikel 4. Levering

.

4.1 De door anti-steekpartij-shop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

.

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de anti-steekpartij-shop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. Raadpleeg onze pagina verzending voor meer details

 .

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

.

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door anti-steekpartij-shop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Anti-steekpartij-shop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

.

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u anti-steekpartij-shop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft anti-steekpartij-shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen de veertien (14) dagen na aflevering aan anti-steekpartij-shop te retourneren zonder betaling van een boete. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen of annulatie voor uw rekening komen. Indien de verpakking van het product toch beschadigd werd of de goederen bevuild geretourneerd werden zijn wij genoodzaakt om hiervoor de kosten voor de her verpakking of het reinigen van de goederen aan te rekenen aan de klant. Indien de annulatie van de bestelling extra kosten veroorzaakt, worden deze ook in rekening gebracht van de klant. Deze kosten omvatten dan de verzendingskosten, de bankkosten + 6 Euro herverwerkingskosten en administratiekosten.   

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 .

Artikel 8. Garantie

.

8.1 Indien anti-steekpartij-shop producten aan de afnemer levert, is anti-steekpartij-shop nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop anti-steekpartij-shop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.

 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door anti-steekpartij-shop na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door anti-steekpartij-shop in behandeling te worden genomen.

.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

.

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en anti-steekpartij-shop, dan wel tussen anti-steekpartij-shop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en anti-steekpartij-shop, is anti-steekpartij-shop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van anti-steekpartij-shop.

 .

Artikel 10. Overmacht

.

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft anti-steekpartij-shop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat anti-steekpartij-shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan anti-steekpartij-shop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 .

Artikel 11. Diversen

.

11.1 Indien u aan anti-steekpartij-shop schriftelijk opgave doet van een adres, is anti-steekpartij-shop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de anti-steekpartij-shop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door anti-steekpartij-shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat anti-steekpartij-shop deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met anti-steekpartij-shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door anti-steekpartij-shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Anti-steekpartij-shop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  .

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

.

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Kortrijk in België.

.